Trang chủ BAN GIÁM ĐỐC

 I. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM : BS CKI. SƠN HÀ

1. Phụ trách chung, chỉ đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành và trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác Tổ chức đảng ủy

- Công tác kế hoạch tài chính,

- Công tác quy hoạch tổ chức bộ máy cán bộ

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật

- Công tác thanh tra

- Công tác phối hợp các chương trình, dự án được triển khai

- Công tác quản lý dược; Y – dược , mỹ phẩm tư nhân.

- Chủ tài khoản thứ nhất

- Công tác hành chánh quản trị tài vụ và cải cách hành chánh

- Các nhiệm vụ khác được Sở Y tế và Huyện ủy, Ủy ban nhân huyện phân công

      2. Theo dõi và chỉ đạo các bộ phận:

- Phòng Tổ chức hành chánh quản trị-Tài vụ

- Đoàn thanh niên Cộng sản HCM

- Hoạt động y tế xã, thị trấn

3. Khi đi vắng sẽ ủy quyền cho 1 Phó Giám đốc thay mặt điều hành công việc của cơ quan

 

          II. PHÓ GIÁM ĐỐC : BS CKI. DƯƠNG CHÍ THIỆN

1. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác  Công đoàn TTYT.

- Công tác khám bệnh , chữa bệnh, y học cổ truyền

- Công tác quản lý sử dụng  trang thiết bị

- Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thông tin

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất trong lĩnh vực phụ trách sau khi có kế hoạch được duyệt hoặc thống nhất của Ban giám đốc

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công

2. Theo dõi và chỉ đạo các bộ phận:

 - Phòng Kế hoạch nghiệp vụ điều dưỡng

- Các khoa lâm sàng, cận lâm sàng

- Chống nhiễm khuẩn

- Công tác Điều dưỡng

- Công tác  thống kê báo cáo

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn và các hội đồng chuyên môn

 

        III. PHÓ GIÁM ĐỐC: BS CKI. TRẦN VĂN A

1. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác đảng của Đảng ủy

          - Công tác phòng chống dịch bệnh,VSAT thực phẩm ,thảm họa thiên tai

- Chương trình mục tiêu quốc gia y tế- Chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

          - Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng chống HIV/AIDS

- Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe

          - Công tác chỉ đạo thực hiện “ Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã”

- Theo dõi xử lý, chỉ đạo thực hiện các công trình sửa chữa xây dựng cơ bản trong lĩnh vực phụ trách sau khi có kế hoạch được phê duyệt hoặc thống nhất của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công

2. Theo dõi và chỉ đạo các bộ phận:

- Khoa y tế dự phòng

- Khoa Quản lý Bệnh xã hội

- Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

          - Các trạm y tế xã, thị trấn

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

VIDEO

Giới thiệu TTYT Châu Thành

Hướng dẫn cài đặt Bluezone

LIÊN KẾT WEBSITE