Trang chủ Ban Giám đốc

 1. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM : BS CKII. NGUYỄN VĂN THÊM

Là người đứng đầu quản lý chung mọi hoạt động TTYT, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở Y tế Sóc Trăng, Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành và trước pháp luật toàn bộ hoạt động của Trung tâm Y tế huyện. Giám đốc làm việc theo chế độ thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Giám đốc là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm về các khoản thu, chi của TTYT. Giám đốc có trách nhiệm quy định cơ cấu tổ chức hoạt động, mối quan hệ của các khoa, phòng; bổ nhiệm, miễn nhiệm các Trưởng, Phó, Điều dưỡng trưởng các khoa, phòng, Trưởng, Phó Trạm Y tế xã, thị trấn. Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc và các Trưởng, Phó khoa phòng; Điều dưỡng trưởng; Trưởng, Phó Trạm Y tế theo quy định của pháp luật. Tham gia Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Tham gia trực, hội chẩn chuyên môn(khi có yêu cầu).

Khi đi vắng sẽ ủy quyền cho một Phó Giám đốc thay mặt điều hành công việc của cơ quan.

1.1. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau:

- Công tác tổ chức và xây dựng Đảng;

- Công tác cán bộ, quy hoạch và tổ chức bộ máy

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và cải cách hành chính

- Công tác tài chính - kế toán;

- Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật;

- Công tác thanh tra;

- Công tác quản lý dược; Y – dược , mỹ phẩm tư nhân;

- Công tác phòng chống dịch bệnh;

- Công tác phối hợp các chương trình, dự án được triển khai.

1.2. Theo dõi và chỉ đạo toàn diện các đơn vị:

          - Phòng Tổ chức hành chính - quản trị - tài vụ.

1.3. Các nhiệm vụ khác được Sở Y tế và Huyện ủy, Ủy ban nhân huyện phân công.

 


 

          2. PHÓ GIÁM ĐỐC : BS CKII. DƯƠNG CHÍ THIỆN

Giúp Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động của TTYT. Khi được ủy quyền sẽ thay Giám đốc điều hành các hoạt động của Trung tâm Y tế.

2.1. Trực tiếp phụ trách, điều hành và chịu trách nhiệm trước Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

- Công tác Công đoàn TTYT;

- Công tác đoàn thanh niên và các phòng trào;

- Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thông tin;

- Công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn và Môi trường;

- Công tác khám bệnh, chữa bệnh thuộc khối Ngoại sản;

- Công tác điều dưỡng;

- Theo dõi, chỉ đạo công tác thanh quyết toán khám chữa bệnh BHYT;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn và các hội đồng chuyên môn;

- Công tác thống kê báo cáo và xây dựng kế hoạch phát triển ngành y tế;

- Công tác Khám sức khỏe định kỳ cán bộ, viên chức, khám sức khỏe;

- Tham mưu giám đốc Quản lý tài sản, trang thiết bị y tế;

- Trực tiếp phụ trách Hội đồng thuốc và điều trị;

- Tham gia theo dõi và kiểm nhập thuốc, vtyt và hóa chất hàng tháng.

2.2. Theo dõi và chỉ đạo toàn diện các đơn vị:

- Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Quản lý chất lượng;

- Phòng Điều dưỡng;

- Khoa Ngoại - Sản và Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

- Chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình;

- Khoa dược – TTB & VTYT.

2.3. Một số nhiệm vụ khác:

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo điều hành: cung cấp oxy, thuốc, vtyt, phcn cho các khu điểu trị, khu cách ly và trạm y tế lưu động; hướng dẫn về chuyên môn điều trị covid – 19; nhóm điều hành phần mềm quản lý f0, f1 cộng đồng; vận chuyển f0, f1.

- Tham gia công tác xã hội hóa, công tác từ thiện, Hội đồng KSKNVQS, kiểm tra y dược tư nhân…

- Tham gia trực, xử trí cấp cứu, khám chữa bệnh, theo đúng phạm vi và quy định chuyên môn. Tham gia hội chẩn chuyên môn khi được phân công. Tham gia kiểm tra giám sát tuyến dưới, chỉ đạo tuyến khi được phân công.

- Thay mặt Ban Giám đốc dự các cuộc họp trong hoặc ngoài đơn vị, giải quyết các công việc đột xuất khác do Giám đốc phân công.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Y tế, Huyện ủy, UBND huyện và Giám đốc TTYT phân công.    

 


 

        3. PHÓ GIÁM ĐỐC: BS CKI. TRẦN VĂN A

Giúp Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động của TTYT. Khi được ủy quyền sẽ thay Giám đốc điều hành các hoạt động của Trung tâm Y tế.

3.1. Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

- Công tác đảng của Đảng ủy;

- Công tác phòng chống dịch bệnh, Vệ sinh an toàn thực phẩm, thảm họa thiên tai;Chương trình mục tiêu quốc gia y tế;

- Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng chống HIV/AIDS;

- Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe;

- Công tác chỉ đạo thực hiện” Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã”.

3.2. Theo dõi và chỉ đạo toàn diện các đơn vị:

- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Dinh dưỡng & ATTP;

- Các trạm y tế xã, thị trấn.

3.3. Một số nhiệm vụ khác:

- Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành: Khối phòng bệnh; thạm họa thiên tai; trạm y tế xã và trạm y tế lưu động.

- Trực tiếp xây dựng kế hoạch khám sức khỏe các doanh nghiệp và khu công nghiệp.

- Tham gia hội chẩn chuyên môn kiểm tra giám sát tuyến dưới, chỉ đạo tuyến khi được phân công.

- Thay mặt Ban giám đốc dự các cuộc họp trong hoặc ngoài đơn vị, giải quyết các công việc đột xuất khác do Giám đốc phân công.

3.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Y tế, Huyện ủy, UBND huyện và Giám đốc TTYT phân công.

 


 

4. PHÓ GIÁM ĐỐC: BSCKI. LÂM VĂN PHÚ

 Giúp Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động của TTYT. Khi được ủy quyền sẽ thay Giám đốc điều hành các hoạt động của Trung tâm Y tế.

 4.1. Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

 - Công tác khám bệnh, chữa bệnh khối nội; Hướng dẫn quy trình, chẩn đoán và điều trị, xây dựng phác đồ điều trị;

 - Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

 - Tham mưu cho Giám đốc công tác Thi đua - khen thưởng và kỹ luật; thanh tra và phòng chống tham nhũng.

 - Chủ trì hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam do Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 1x8/11/2016 và Bộ tiêu chí an toàn phòng chống Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 17/7/2020 thuộc lĩnh vực phụ trách.

 - Tham mưu giám đốc về công tác quản lý Y dược tư nhân huyện;

 4.2. Theo dõi và chỉ đạo toàn diện các đơn vị:

 - Khoa Hồi sức Cấp cứu;

 - Khoa Nội – Nhiễm; Khoa Nhi;

 - Khoa YHCT –PHCN;

 - Khoa Xét nghiệm - CĐHA.

 4.3. Một số nhiệm vụ khác:

 - Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, phân công nhân lực khu thu dung điều trị covid -19 và khu khám bệnh và cấp cứu;

 - Tham gia trực, xử trí cấp cứu, khám chữa bệnh, hội chẩn chuyên môn trong và ngoài Trung tâm Y tế khi được phân công. Tham gia kiểm tra giám sát tuyến dưới, chỉ đạo tuyến khi được phân công.

 - Thay mặt Ban Giám đốc dự các cuộc họp trong hoặc ngoài đơn vị, giải quyết các công việc đột xuất khác do Giám đốc phân công.

 4.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Y tế, Huyện ủy, UBND huyện và Giám đốc TTYT phân công.

 


 

 

 

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

VIDEO

Giới thiệu TTYT Châu Thành

Phóng Sự Ngành Y Tế Huyện Châu Thành

LIÊN KẾT WEBSITE