Trang chủ Khoa xét nghiệm - CĐHA
1. NHÂN SỰ
 
  1. CN. Huỳnh Bảo Long - Phó trưởng khoa

  2. CN. Văn Thị Cẩm Thúy

  3. DSTH. Hoàng Thị Hiền

  4. DSCĐ. Nguyễn Lệ Hằng

  5. YS. Huỳnh Hồng Hứa

  6. CN. Lâm Minh Trí

  7. YS. Mã Chấn Quốc

  8. YS. Nguyễn Linh Phương

 
2. NHIỆM VỤ

- Xây dựng kế hoạch hoạt động về xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và an toàn sinh học;

- Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo nhiệm vụ của Trung tâm; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định;

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

 

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

VIDEO

Giới thiệu TTYT Châu Thành

Phóng Sự Ngành Y Tế Huyện Châu Thành

LIÊN KẾT WEBSITE