Trang chủ Phòng TCHC-QT-TV
I. NHÂN SỰ
 
 1. DS CKI. Huỳnh Thị Thanh Thảo - Trưởng phòng

 2. CN. Văn Thị Thanh Thảo - Chuyên viên văn phòng

 3. DSCĐ. Phạm Anh Thư - Văn thư

 4. CN. Nguyễn Trương Bảo Trân - Văn thư

 5. CNKT. Nguyễn Văn Chúng - Cán bộ quản lý tài sản

 6. CNKT. Đặng Thị Thùy Dung - Tổ trưởng tổ công đoàn

 7. NV. Lương Anh Tý - Bảo trì điện, nước

 8. CNKT. Nguyễn Đức Thanh Kỳ - Kế toán trưởng

 9. Ths KT. Nguyễn Thị Ngọc Hân - Thủ quỹ

 10. CNKT. Nguyễn Kim Oanh - Kế toán viên

 11. CĐKT. Nguyễn Thị An - Kế toán viên

 12. KT. Phan Quyên Thảo - Kế toán viên

 13. CĐKT. Ngô Ngọc Hiển - Tổ trưởng tổ viện phí

 14. CNKT. Trần Thị Huyền Trinh - Thu viện phí

 15. CĐKT. Huỳnh Thị Trúc Linh - Thu viện phí

 16. CNKT. Phùng Văn Tuấn - Thu viện phí

 17. TX. Văn Tiến Hải - Tài xế xe cấp cứu
 18. TX. Nguyễn Văn Tâm - Tài xế xe cấp cứu
 19. TX. Nguyễn Văn Tài - Tài xế xe cấp cứu
 
II. NHIỆM VỤ

- Đầu mối giúp Giám đốc TTYT trong công tác quản lý công chức, viên chức và người lao động; các chế độ, chính sách tiền lương, khen thưởng, kỷ luật của Trung tâm theo quy định của pháp luật và bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;

- Đầu mối, phối hợp với các khoa phòng, đơn vị trong công tác đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân công, phân cấp;

- Đầu mối, phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn;

- Quản lý cơ sở vật chất, kho, tài sản của Trung tâm;

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

- Đầu mối xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch sử dụng ngân sách hàng năm;

- Quản lý và cấp phát kinh phí theo kế hoạch đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, quyết toán tài chính, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thu, chi các loại phí, lệ phí và cac dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị xây dựng và triển khai, giám sát thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước;

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc TTYT giao.

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

VIDEO

Giới thiệu TTYT Châu Thành

Phóng Sự Ngành Y Tế Huyện Châu Thành

LIÊN KẾT WEBSITE